Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Przasnyski

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Rada Powiatu Przasnyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
brak
b) nieproporcjonalne obciążenie:
brak
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
nie dotyczy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2019-10-09
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2019-11-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Krzysztof Bieńkowski - Starosta Przasnyski
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
starostwo@powiat-przasnysz.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(29) 752 22 70

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl INNE INFORMACJE, OKREŚLONE W DZ. U. 2019 POZ. 848 - ART. 10. 2

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-10-18
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-11-18
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej starostwo@powiat-przasnysz.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz bądź dzwoniąc na numer telefonu 29 752 22 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Dane koordynatora ds. dostępności: Anna Obidzińska – Wójcik Sekretarz Powiatu tel. 29-752-22-70
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

I. Adres Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz II. Rozmieszczenie Wydziałów i Samodzielnych Stanowisk Pracy 1. Poziom O (parter) Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Organizacyjny: Punkt informacyjny – Biuro Rzeczy Znalezionych Kancelaria Obsługa informatyczna Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Rejestracji Pojazdów 2. Poziom 1 (I piętro) Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Wydział Finansowo – Budżetowy w tym Kasa Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami i stanowiska pracy ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – stanowiska pracy ds. zamówień publicznych Kadry Sala konferencyjna Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu Zarząd Powiatu Przasnyskiego: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu Sekretariat Obsługa Prawna Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Referat Rozwoju, Aktywizacji Biznesu i Promocji Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego Inspektor Ochrony Danych 3. Poziom 2 (II piętro) Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Organizacyjny: Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Sekretarz Archiwista Stanowisko ds. kontroli zarządczej Powiatowy rzecznik konsumentów Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu Sale konferencyjne Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej III. Opis dostępności wejścia do budynków Do budynku prowadzą 3 wejścia: - I wejście główne od strony ulicy 3 Maja - niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi otwierają się do wewnątrz), przed schodami prowadzącymi do wejścia zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej. - II wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (na wprost pomnika Bronisława Matuszewskiego) – dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz). - III wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (wejście również do Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu) – dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz). Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. IV. Opis dostępności do poszczególnych poziomów budynku Budynek wyposażony jest w windę z sygnalizacją dźwiękową. Winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje budynku. Ze względu na 2 stopnie na korytarzu na II piętrze nie ma możliwości dostępu do Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego dla osób poruszających się na wózkach. Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego obsługuje wskazane osoby w sali konferencyjnej na II piętrze, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub w punkcie informacyjnym. W razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pracownicy wszystkich wydziałów mogą umówić się na spotkanie z petentem na parterze budynku. V. Dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami Budynek posiada: - windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, - toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na każdej kondygnacji, - przewijak dla dzieci w toalecie na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów, - Kącik Malucha na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów. Budynek nie posiada: - oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych, - pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy punktu informacyjnego (parter przy wejściu II), w razie potrzeby, pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu spraw urzędowych. VI. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami - osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na ogólnie dostępnym placu manewrowym od strony ulicy Św. Wojciecha, - przy wejściach do budynku od strony ulicy Św. Wojciecha znajduje się stojak na rowery.

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy). Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: - e-mail na adres starostwo@powiat-przasnysz.pl, - faxem na nr 29 752 22 70, - telefonicznie na nr 29 752 22 70, - drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: